صفحه نخست » قوانين و مقررات » قوانين مرجع
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

قوانين مرجع

    قانون پولی و بانکی کشور - 274 KB   PDF icon
    قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - 1.07 MB   PDF icon
    قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم - 67 KB   PDF icon
    قانون مبارزه با پول‌شویی - 64 KB   PDF icon
    قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور - 289 KB   PDF icon
    قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی - 61 KB   PDF icon
    قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) - 173 KB   PDF icon
    قانون بودجه سال 1396 کل کشور - 979 KB   PDF icon
    قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها - 68 KB   PDF icon
    قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی - 42 KB   PDF icon
    قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی - 340 KB   PDF icon
    قانون الحاق دو تبصره به ماده پانزده اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا - 48 KB   PDF icon
    لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن - 87 KB   PDF icon
    قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي - 53 KB   PDF icon
    لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها - 35 KB   PDF icon
    قانون بانکي و پولي کشور (1339) - 190 KB   PDF icon
    قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی - 48 KB   PDF icon
    قانون تجارت - 1.08 MB   PDF icon