تماس با ما

رئیس کل بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی

دبیرکل بانک مرکزی

ستاد خبری اداره حراست

مدیر روابط عمومی

تماس مطبوعاتی

مرکز تلفن

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

نشانی: تهران - بلوار ميرداماد - شماره 198
کد پستی:33111 -15496
صندوق پستی: ۷۱۷۷ / ۱۵۸۷۵

مرکز تلفن: ۲۹۹۵۱
ساعات کار: ۸ الی ۱۶

نشانی تلگرافی: مرکز بانک
تلکس: ۲۲ - ۲۱۶۲۱۹
سويفت: BMJIIRTH

وب: http://www.cbi.ir
نشانی الکترونيکی: G.SecDept@cbi.ir
نشانی الکترونيکی اشخاص: cbi.ir@نام خانوادگی.حرف اول نام

 

رئیس کل بانک مرکزی

تلفن نظرسنجی و ارتباط با رئیس کل: 29954855
دورنگار برای ارتباط با رئیس کل: 29954780
نشانی الکترونيکی رئیس کل: governor@cbi.ir

 

قائم مقام بانک مرکزی

نشانی الکترونيکی قائم مقام:a.komijani@cbi.ir

 

دبیرکل بانک مرکزی

نشانی الکترونیکی دبیرکل : sm.ahmadi@cbi.ir

 

ستاد خبری اداره حراست

شماره تماس پيام‌گير: 22257171
دورنگار: 29952554
نشانی پست الکترونيکی: setad.khabar@cbi.ir

 

مدير روابط عمومی

تلفن دفتر مدير روابط عمومی: 29954761 و 29954763
دورنگار مدير روابط عمومی: 29954780
دورنگار دفتر اداره روابط عمومی: 29954870

 

ارتباط با رسانه ها

دورنگار دايره ارتباطات رسانه ای: 22257175
نشانی الکترونيکی دايره ارتباطات رسانه ای: media@cbi.ir

تعداد بازديدها:   600,077