صفحه نخست » نظام‌های پرداخت » قوانين، مقررات و استانداردها » مقررات عمومی » بخشنامه‌ها
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

بخشنامه‌ها

» شماره 274204/90 مورخ 16/11/90: ابلاغ ضوابط شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي (شاپرك) 101 KB -   PDF icon
» شماره ن پ ظ/267392/90 مورخ 10/11/90 : متمم بخشنامه تعيين مبلغ كف ساتنا 92 KB -   PDF icon
» شماره نپ ح/251146/90 مورخ 19/10/90: تعيين مبلغ كف ساتنا 108 KB -   PDF icon
» شماره نپ ح/240841/90 مورخ 10/10/90: تغيير چرخه پايا 99 KB -   PDF icon
» شماره ن‌پ/م/1246 ـ 24/6/1387 :افزايش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت  
» شماره ن‌پ/م/1314مورخ 9/7/1387:استفاده از ايران چکهاي بانک مرکزي در خودپردازها  
» شماره ن‌پ/م/1304 مورخ 7/7/87: دريافت کارمزد از تراکنشهاي ناموفق بانکها  
» شماره 1587/هـ مورخ 2/4/1387: راهنماي کاربري «مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»  
» شماره ن پ/م/2350 مورخ 20/11/1386: اعلام مشخصات راهبري عمليات کارت‌هاي پرداخت در نظام بانکي کشور  
» شماره ن‌پ/م/2349 مورخ 20/11/1386 : اعلام مشخصات پذيرندگان خدمات پرداخت کارتي  
» شماره ن پ/م/2348 مورخ 20/11/1386: اعلام چارچوب خدمت انتقال وجه اينترنتي درسحاب  
» شماره ن پ/م/2347 مورخ 20/11/1386: اعلام استانداردنمودن خدمت پرداخت قبوض از طريق پايانه‌هاي فروش  
» شماره ن‌پ/م/1245مورخ 24/6/1387: اعلام برداشتن کف مبلغ در دستورپرداختهاي ساتنا  
» شماره ن پ/م/2346 مورخ 20/11/1386: اعلام تراکنش‌هاي الکترونيک مجاز در نظام پرداخت کارتي کشور  
» شماره ن پ/م/2345 مورخ 20/11/1386 : استاندارد شماره‌گذاري انواع کارت‌هاي پرداخت در کشور  
» شماره ن پ/م/2344 مورخ 20/11/1386: اعلام مشخصات انواع ابزارهاي پرداخت کارتي در نظام بانکي کشور  
» شماره ن پ/م/2117 مورخ 20/10/1386: اعلام تغيير ساختار کارمزد برداشت وجه در مرکز «شتاب»  
» شمارة ن‌پ/2046 مورخ 9/12/1385: ابلاغ مشخصات و روية اجرايي سامانة حوالة الکترونيکي بين‌بانکي (سحاب)  
» شمارة ن‌پ/2045مورخ 9/12/1385: تعيين محدودة کارمزد پايانه‌هاي فروش  
» شماره: نپ/1354 مورخ 30/8/1385: ابلاغ دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه  
» شماره:607/هـ مورخ 18/2/ 1384: ضوابط انجام تراکنش‌هاي ارزي از طريق مرکز شتاب  
» شماره:333/هـ مورخ 1/2/1384: اقدامات ضروري بانکها جهت ارايه خدمات پرداخت پايانه مجازي (اينترنتي)  
» شماره: ن‌پ/1573 مورخ 12/11/1383 : ابلاغ دستورالعمل انجام تراکنش‌هاي پايانه مجازي از طريق مرکز شتاب  
» شماره: 4669/هـ مورخ 30/10/83 : ابلاغ مشخصات کيف پول الکترونيک  
» شماره: 3467/هـ مورخ 11/8/83: ابلاغ مشخصات کاربردي کارت‌بانک‌هاي هوشمند  
» شماره: 1825/هـ مورخ 25/4/83: ابلاغ استاندارد کلي صدور کارت‌بانک‌هاي هوشمند