نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی(%) حداقل نرخ توافق بازخرید(%) نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند(%) نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند(%)
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ 19.86 19.2 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ 19.55 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ 19.47 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ 19.35 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ 19.1 - 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ 18.74 - 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ 18.5 - 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ 18.4 - 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ 18.29 - 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ 18.4 - 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ 18.16 - 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ 18.08 - 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ 18.17 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 18.61 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ 18.31 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ 17.95 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 18.12 - 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ 18.46 - 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ 18.54 - 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ 18.42 - 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ 18.49 - 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ 19.24 - 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ 19.6 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ 19.58 19.9 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 19.56 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 19.57 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ 19.76 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ 19.82 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ 19.87 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 19.9 19.8 22 14


تعداد بازديدها:   61,462