نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی حداقل نرخ توافق بازخرید نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ %18.17 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ %18.61 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ %18.31 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ %17.95 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ %18.12 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ %18.46 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ %18.54 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ %18.42 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ %18.49 %19.8 %22 %14
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ %19.24 %19.8 %22 %14


تعداد بازديدها:   32,525