بخش پولی و بانکی

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامي است.

فروردين - 168 KB   PDF icon
ارديبهشت - 166 KB   PDF icon
خرداد - 167 KB   PDF icon
تير - 165 KB   PDF icon
مرداد - 166 KB   PDF icon
شهريور - 165 KB   PDF icon
مهر - 165 KB   PDF icon
آبان - 165 KB   PDF icon
آذر - 167 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   684,412