بخش پولی و بانکی

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامي است.

فروردين - 852 KB   PDF icon
ارديبهشت - 852 KB   PDF icon
خرداد - 423 KB   PDF icon
تیر  
مرداد  
شهریور  
مهر  
آبان  
آذر  
دی  
بهمن  
اسفند  


تعداد بازديدها:   808,862