بخشنامه‌های نظارت

۱- بخشنامه شماره 97/31312 مورخ 1397/02/05; ابلاغ ترجمه سند " ويژگي‌هاي اصلي نظام‌هاي حل و فصل موثر موسسات مالي" (از انتشارات هيات ثبات مالي) - 1.42 MB   PDF icon
2- بخشنامه شماره 97/31434 مورخ 1397/02/05; ابلاغ نسخه اصلاحي " دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري" - 889 KB   PDF icon
3- بخشنامه شماره 97/34660 مورخ 1397/02/09; لزوم اتخاذ سازوکارهاي کنترل داخلي صحيح با رويکردي پيشگيرانه جهت کاهش ريسک تقلب در بانک‌ها و موسسات اعتباري - 96 KB   PDF icon
4- بخشنامه شماره 97/45821 مورخ 1397/02/18; ابلاغ برخي از تکاليف شبکه بانکي کشور مقرر در قانون بودجه سال 1397 کل کشور - 89 KB   PDF icon
5- بخشنامه شماره 97/76107 مورخ 1397/03/07; جدول سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطايي با عنايت به قوانين و مقررات مربوط - 93 KB   PDF icon
6- بخشنامه شماره 97/93898 مورخ 1397/03/23; ابلاغ نسخه بازنگري‌شده دستورالعمل حساب جاري (ريالي) - 167 KB   PDF icon
7- بخشنامه شماره 97/96778 مورخ 1397/03/27; ابلاغ دستورالعمل شناسايي درآمد موسسات اعتباري - 1.83 MB   PDF icon
تعداد بازديدها:   1,192,300