بخشنامه های اعتبارات

تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی - 434 KB   PDF icon
ابلاغ افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه (ضروری، عادی، اشتغال خانگی، اشتغال افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی و ...) - 328 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (13) دستورالعمل جزء ۱ تا ۹ بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 543 KB   PDF icon
ابلاغ بند "ب" تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 702 KB   PDF icon
ابلاغ سقف فردی تسهیلات اجزاء (1 و 2) بند "ز" تبصره (16) و بند "ی" تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 545 KB   PDF icon
افزایش سقف کلی تسهیلات مشاغل خانگی از محل منابع قرض الحسنه در سال 1400 - 334 KB   PDF icon
افزایش سقف کارت اعتباری مرابحه تا 2 هزار میلیون ریال (دویست میلیون تومان) - 265 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات جزء (10) بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 392 KB   PDF icon
اصلاح ماده (17) آیین نامه بازآفرینی شهری پایدار - 427 KB   PDF icon
تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی - 650 KB   PDF icon
ابلاغ توزیع بانکی تسهیلات جزء (10) بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 708 KB   PDF icon
ابلاغ سقف فردی تسهیلات جزء (10) بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 453 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1400 - 710 KB   PDF icon
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص وجوه اداره شده - 546 KB   PDF icon
ابلاغ توزیع استانی بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 445 KB   PDF icon
ابلاغ بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 429 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی از محل منابع قرض الحسنه در سال 1400 - 275 KB   PDF icon
ابلاغ بند "ک" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 279 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (4) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 354 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (3) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 387 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (1-1) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 525 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (5) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 634 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 346 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (1-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 516 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2) بند "هـ" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 453 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (1) بند "هـ" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 361 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2-1) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 282 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (5) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 274 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (3-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 463 KB   PDF icon
ابلاغ بند "ج" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 873 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (7) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 534 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (6) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 533 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (4) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 533 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (3) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 528 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 343 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (1) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 473 KB   PDF icon
ابلاغ اجزاء (1 و 2) بند "ز" تبصره (16) و بند "ی" تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 362 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (10) بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 191 KB   PDF icon
ابلاغ بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تامین برق چاه های کشاورزی - 340 KB   PDF icon
ابلاغ بند "ط" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 266 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج - 439 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   857,592