بخشنامه های اعتبارات

ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی - 164 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه تسهیلات بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین - 176 KB   PDF icon
ابلاغ سقف کلی و فردی تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن فرزند موضوع ماده 69 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - 384 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل اجرایی و سهمیه تسهیلات بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن - 390 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل اجرایی و سهمیه تسهیلات بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه ازدواج - 371 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل اجرایی و سهمیه تسهیلات بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری - 372 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه جزء (4) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه اشتغال - 172 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه جزء (3) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه اشتغال - 169 KB   PDF icon
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری - 195 KB   PDF icon
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه ازدواج - 198 KB   PDF icon
ابلاغ اجزاء (3) و (4) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه اشتغال - 209 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (5) بند (الف) و جزء (6) و (9) بند (ب) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات اشتغال - 159 KB   PDF icon
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین - 204 KB   PDF icon
ابلاغ بند (ض) تبصره (7) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی - 152 KB   PDF icon
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات خرید خودروی داخلی جانبازان - 207 KB   PDF icon
ابلاغ بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور-تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن - 203 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   1,203,580