بخشنامه های اعتبارات

افزایش سقف کلی تسهیلات مشاغل خانگی از محل منابع قرض الحسنه در سال 1400 - 334 KB   PDF icon
افزایش سقف کارت اعتباری مرابحه تا 2 هزار میلیون ریال (دویست میلیون تومان) - 265 KB   PDF icon
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1400 - 710 KB   PDF icon
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص وجوه اداره شده - 546 KB   PDF icon
ابلاغ سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی از محل منابع قرض الحسنه در سال 1400 - 275 KB   PDF icon
ابلاغ بند "ک" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 279 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (4) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 354 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (3) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 387 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (1-1) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 525 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (5) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 634 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 346 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (1-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 516 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2) بند "هـ" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 453 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (1) بند "هـ" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 361 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (3-2) بند "و" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 463 KB   PDF icon
ابلاغ بند "ج" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 873 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (7) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 534 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (6) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 533 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (4) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 533 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (3) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 528 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 355 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (1) بند "ب" تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور - 473 KB   PDF icon
ابلاغ بند (و) تبصره (15) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تامین برق چاه های کشاورزی - 340 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج - 439 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   836,066