بخشنامه های اعتبارات

ابلاغ دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی_استانی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن - 534 KB   PDF icon
اصلاح طبقه بندی شهری تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن - 273 KB   PDF icon
افزایش سقف های فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن - 290 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (3) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن - 466 KB   PDF icon
سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند - 328 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (2) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری - 689 KB   PDF icon
نحوه استعلام سوابق استفاده از یارانه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران - 273 KB   PDF icon
تغییر برخی شرایط و ضوابط حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان - 446 KB   PDF icon
ابلاغ بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تعیین سهمیه بانکهای عامل پرداخت تسهیلات موضوع قانون - 437 KB   PDF icon
ابلاغ شرایط انتشار اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (عام) توسط بانکها و موسسات اعتباری در سال 1401 - 279 KB   PDF icon
ابلاغ جزء های (8) و (9) بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تسهیلات مسکن رزمندگان و تعیین سهمیه بانکهای عامل پرداخت تسهیلات موضوع قانون - 223 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و جزء (۳) ذیل آن - 271 KB   PDF icon
ابلاغ جزء (7) بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا و تعیین سهمیه بانکهای عامل پرداخت تسهیلات موضوع قانون - 225 KB   PDF icon
افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه اعطایی توسط بانکهای قرض الحسنه - 331 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و جزء (1) ذیل آن موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج - 500 KB   PDF icon
ابلاغ بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع اعطای تسهیلات به دانشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری - 351 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   965,836