مقررات ناظر بر فعاليت

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری (نسخه اصلاحي- اسفند 1398) - 352 KB   PDF icon
آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانک ها و موسسات اعتباری (منسوخ) - 50 KB   PDF icon
آیین نامه کفایت سرمایه (منسوخ) - 139 KB   PDF icon
آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان (منسوخ) - 130 KB   PDF icon
اصلاح بند 3-1 ( تعريف ذينفع واحد) از آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان (منسوخ)  
دستورالعمل‌های طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری - 382 KB   PDF icon
دستورالعمل سرمايه‌گذاری موسسات اعتباری (منسوخ)  
دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار - 91 KB   PDF icon
حداقل الزامات تحت عنوان "رهنمودهایی برای نظام موثرکنترل داخلی در موسسات اعتباری" - 370 KB   PDF icon
حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثرریسک اعتباری" - 243 KB   PDF icon
حداقل الزامات تحت عنوان "رهنمود مدیریت موثر ریسک نقدینگی" - 159 KB   PDF icon
حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه‌ رهنمودهايي برای مدیریت موثر ریسک عملیاتی" - 498 KB   PDF icon
دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري - 167 KB   PDF icon
ضرورت دريافت شماره اقتصادي اشخاص حقوقي براي اعطاي تسهيلات - 68 KB   PDF icon
مقررات احتياطي تبديل مطالبات رهني موسسات اعتباري به اوراق بهادار - 131 KB   PDF icon
حداقل الزامات تحت عنوان "مديريت موثر ريسک کشوري" - 250 KB   PDF icon
حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسک تطبيق"  
آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط (منسوخ)  
دستورالعمل بازرسي مالي و عملياتي و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباري  
آيين نامه عقود استصناع، مرابحه و خريد دين  
دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خريد دين  
دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه (منسوخ)  
ضوابط مؤسسات حسابرسي منتخب بانک مرکزي  
دستورالعمل‌هاي مبارزه با با پولشويي در موسسات اعتباري  
دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز ( ريالي-ارزي) - 350 KB   PDF icon
الزام بانکها به مجزا کردن عمليات قرض‌الحسنه درچارچوب دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موسسات اعتباري  
دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران  
امکان افتتاح حساب‌ سپرده قرض‌الحسنه جاري با قابليت برداشت از طريق کارت‌هاي الکترونيکي و بدون اعطاي دسته چک  
لزوم احتساب سود براي روز اول سپرده گذاري  
ساز و کار مربوط به برداشت مبلغ جريمه از حساب بانک متخلف در اجراي حدود مقرر در آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط  
نحوه تسهيم نمودن کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي آنان ناشي از اخذ تسهيلات ، وام قرض‌الحسنه و خدمات بانکي دريافت شده نظير گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت نامه  
تصويب‌نامه شماره 23675/ت40658/ﻫ مورخ 5/2/1390 هيأت محترم وزيران در رابطه با تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانک‌ها  
تصويب‌نامه شماره 98297/ت46738ﻫ مورخ 12/05/1390 هيأت محترم وزيران در رابطه با الحاق بخش‌هاي 14 ، 15 و 16 (عقود استصناع، مرابحه و خريد دين) به آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا ( بهره )  
دستورالعمل‌هاي اجرايي عقود سه‌گانه استصناع، مرابحه و خريد دين، مصوب يکهزار و يکصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 25/05/1390 شوراي محترم پول و اعتبار  
ممنوعيت تصدي همزمان پست مديرعامل و رياست هيأت مديره توسط يک نفر در بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي  
ممنوعيت اعطاي جوايز به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري  
الزام بانکها و موسسات اعتباري به اعطاي تسهيلات زير 100 ميليون ريال فقط با يک ضامن معتبر  
ابلاغ بند 2 از يکهزار و يکصد و سي‌امين صورت‌جلسه مورخ 26/7/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبارات اسنادي داخلي - ريالي (منسوخ)  
ممنوعيت اعطاي تسهيلات توسط تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در غير از محدوده فعاليت يا محل ثبت آنها  
بند (26) قانون بودجه سال 1390 کل کشور  
اشخاص(حقيقي، حقوقي) مشمول بخشنامه 173029/90 مورخ 25/7/1390  
ممنوعيت دريافت حق بيمه و ماليات از تسهيلات از مشتريان بانک ها و موسسات اعتباري  
ملغي شدن بخشنامه شماره نب/5696 مورخ 11/12/1381 درخصوص عدم اخذ گواهي‌هاي مقرر در تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد اعطاي تسهيلات جهت احداث و تکميل واحدهاي مسکوني ، اداري و تجاري به اشخاص حقيقي  
دستورالعمل ساماندهي تبليغات قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک قرض‌الحسنه/صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباري (طي بخشنامه شماره 339692/93 مورخ 17/12/1393 اصلاح شده است)  
امکان اعطاي فرش دستباف‌ايراني به عنوان جايزه سپرده‌هاي قرض‌الحسنه  
حداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه براي سال جاري، موضوع ماده (13) دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه  
ابلاغ بند 2 از يکهزار و يکصد و سي و چهارمين صورت‌جلسه مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبارات اسنادي داخلي - ريالي (منسوخ)  
مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي مصوب يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين جلسه مورخ 27/10/1390 شوراي پول و اعتبار  
سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور، مصوب يکهزار و يکصد و سي و چهارمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار مورخ 20/10/1390  
ابلاغ بند (3) از يک‌هزار و يک‌صد و سي و پنجمين صورتجلسه مورخ 27/10/1390 شوراي پول و اعتبار مبني بر محاسبه خالص ماليات بر ارزش افزوده در اعطاي تسهيلات مضاربه به بهاي تمام شده کالاي خريداري شده و تلقي کردن آن به عنوان هزينه قابل قبول  
امکان قبول حساب يارانه اشخاص به عنوان بخشي از وثايق قابل قبول در تسهيلات اعطايي زير 100 ميليون ريال  
ابلاغ مصوبه شماره 42956/ت28493 ﻫ مورخ 11/8/1382 هيأت محترم وزيران در خصوص فرم‌هاي متحد‌الشکل براي صدور ضمانت‌نامه‌هاي شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پيش‌پرداخت و استرداد حسن انجام کار، جهت تضمين معاملات دولتي  
يکسان شدن نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها در مناطق آزاد و سرزمين اصلي  
مصوبه يک‌هزار و يک‌صد و سي و سومين جلسه مورخ 6/10/1390 شوراي پول و اعتار درخصوص اصلاح مفاد مواد (2)، (3) و (4) از شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه  
بخشنامه اصلاح شده آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از سوي بانک‌ها که در آن يک بند در خصوص ضمانت نامه اعتباري ( ارزي- ريالي) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان وثيقه صدور ضمانت نامه بانکي اضافه شده است  
نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده  
دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه  
ممنوعيت اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به صرافي‌ها در رابطه با خريد و فروش ارز و مسکوکات طلا  
تفسير ماده (8) الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي  
"دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل ‌وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي" و اصلاح "دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري"، موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 05/12/1385  
دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه و کارت ميزان  
نرخ سود جديد تسهيلات مرابحه از طريق کارت اعتباري ميزان  
دستورالعمل حساب ‌جاري (ريالي) - 107 KB   PDF icon
ممنوعيت بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به عنوان سپرده  
لزوم اخذ شناسه ملي توسط تمامي اشخاص حقوقي از جمله موسسات و تشکيلات دولتي و بلدي نظير وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شهرداري ها، دانشگاه ها، مساجد، مدارس و موارد مشابه و ارائه آن به بانک ها و موسسات اعتباري  
ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380  
نحوه محاسبه سود و اقساط در تسهيلات داراي يارانه سود سهم دولت  
ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل در فروش وثایق تسهیلات از تسهیلات  
لزوم اخذ شماره اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف ماده 169 قانون مالیات‌های مستقيم  
تعيين حداقل ميزان بازپرداخت بدهي ناشي از خريد کالا از سوي دارنده کارت اعتباري ميزان  
تکاليف بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي در قانون بودجه سال 1391 کل کشور  
تکاليف بانک‌هاي دولتي در قانون بودجه سال 1391 کل کشور  
نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یکهزار و یکصد و چهل و یکمین جلسه مورخ 23/3/1391 شورای پول و اعتبار (منسوخ)  
مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار درخصوص امکان پذيرش سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به عنوان وثيقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري و سقف جديد تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران  
نحوه استفاده از خدمات بانکی توسط نابینایان کشور  
دستورالعمل ناظر بر تسهيلات سنديکايي  
دستورالعمل حسابداري عقد استصناع و دستورالعمل حسابداري عقد خريد دين  
دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (منسوخ)  
دستورالعمل تعيين نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي ارزي  
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (منسوخ)  
مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ 2171392 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری درخصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ  
ممنوعیت راه اندازی سامانه های تائید مبلغ چک توسط صادر کننده در درگاه های الکترونیکی بانکها  
آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان (مصوب يکهزار و يکصد و شصت و ششمين جلسه مورخ 07/08/1392 شوراي پول و اعتبار)  
مستثنی شدن مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان  
متمم شیوه نامه اجرایی تسریع در ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتبار گروههاي شغلي سراسر کشور - 2.99 MB   PDF icon
مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه‌ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از ایران و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران و پرسشنامه مربوطه  
دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت - 156 KB   PDF icon
سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکي کشور مصوب یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ 03/04/1393  
مجموعه تکاليف شبکه بانکي کشور در قانون بودجه سال 1393 کل کشور  
نحوه محاسبه يارانه سود تسهيلات  
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری  
فرم يکنواخت قراردادهاي "فروش اقساطي مسکن" ،‌ "فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل، کالاهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات" و "فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار"  
اعلام ممنوعیت صدور و شارژ مجدد کارت‌های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه  
نحوه استفاده از روش بازپرداخت پلکاني در فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات، وسايل حمل و نقل (به استثناي خودروي سواري) و تاسيسات  
ابلاغ نرخ سود سپرده‌ها  
امکان سرمايه‌گذاري بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری  
دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری - 102 KB   PDF icon
دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض‌الحسنه پس‌انداز موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباري  
ابلاغ فرم يکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه  
ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394  
اعلام نحوه تعيين نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي دوره‌هاي مختلف زماني کمتر از يک‌سال (پيرو ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394)  
تأکید بر اجرای صحیح مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (پيرو ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال 1394)  
دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع (ريالي) - 1.16 MB   PDF icon
دستورالعمل حسابداري تسهيلات و تعهدات سنديکايي - 6.9 MB   PDF icon
دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحه (منسوخ) - 1.1 MB   PDF icon
دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي (نسخه بازنگري و اصلاح‌شده) - 118 KB   PDF icon
آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ريالي و ارزي) - 339 KB   PDF icon
آیین‌نامه ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه یا نمایندگی موسسات اعتباری در داخل کشور - 83 KB   PDF icon
دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري مرابحه (منسوخ) - 1.49 MB   PDF icon
دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تامين سرمايه در گردش پايدار براي براي واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه‌هاي دانش‌بنيان و شركت‌هاي صادراتي درحال كار - 749 KB   PDF icon
آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط - 103 KB   PDF icon
ابلاغ فرم يکنواخت قرارداد مضاربه  
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی - 2.33 MB   PDF icon
دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی - 11.37 MB   PDF icon
آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر موسسات اعتباري - 155 KB   PDF icon
دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري - 190 KB   PDF icon
دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري مرابحه (کام)  
دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری - 4.97 MB   PDF icon
دستورالعمل ناظر بر وضعيت باز ارزي موسسات اعتباري - 101 KB   PDF icon
دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري - 164 KB   PDF icon
حداقل الزامات مديريت ريسک نقدينگي موسسات اعتباري - 326 KB   PDF icon
دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي‏- ريالي - 141 KB   PDF icon
دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - 94 KB   PDF icon
دستورالعمل نحوه پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به عنوان ضمانت اعطاي تسهيلات به پيمانکاران مجري طرح‌هاي عمراني، موضوع بند «ح» ذيل تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور - 198 KB   PDF icon
دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری - 219 KB   PDF icon
دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباري غيربانکي موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (18) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور - 121 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   137,483