کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(20 دسامبر 1988)؛ - 273 KB   PDF icon
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000)؛ - 308 KB   PDF icon
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(31 اکتبر 2003)؛ - 378 KB   PDF icon
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)؛ - 159 KB   PDF icon
کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)؛ - 85 KB   PDF icon
کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(23 سپتامبر 1971)؛ - 75 KB   PDF icon
پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند؛ - 55 KB   PDF icon
کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963)؛ - 93 KB   PDF icon
کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریا نوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988)؛ - 140 KB   PDF icon
کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)؛ - 87 KB   PDF icon
کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(14 دسامبر 1973)؛ - 72 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   14,642