همايش "سياست‌هاي پولي، چالش‌هاي بانکداري و توليد"-۱۸ دی ۱۳۹۲،موسسه عالی بانکداری ایران 
تعداد بازديدها:   2,425