انتقالات سرمایه‌ای Capital transfers

انتقالات سرمايه‌اي مبادلات نقدي يا غيرنقدي است که برطبق آن‌ مالکيت يک دارايي (به استثنا وجوه نقد و موجودي انبار) از يک واحد نهادي به واحد نهادي ديگر انتقال يابد، يا آنکه وجوه نقد به منظور قادر ساختن دريافت کننده براي تحصيل يک دارايي انتقال يابد و يا انتقال وجوه از طريق واگذاري يک دارايي ديگر تحقق يابد.
 


تعداد بازديدها:   1,061