تغيير در موجودی Changes in inventories

تغييرات در موجودي شامل (الف ) موجودي ستانده‌هايي است که هنوز توسط واحدهاي توليدکننده آنها نگاهداري مي‌شوند پيش از آنکه مورد پردازش بيشتري قرارگرفته، فروش رفته، تحويل واحدهاي ديگر شده و يا آنکه در موارد ديگري استفاده شده باشند. (ب) موجودي محصولات تحصيل شده از ساير واحدها که قرار است براي مصرف واسطه يا فروش مجدد مورد استفاده قرار گيرند بدون آنکه پردازش بيشتري در مورد آنها انجام شود. اندازه‌گيري اين مفهوم از طريق ارزش ورودي‌ها به انبار منهاي ارزش خروجي‌ها و ارزش هرگونه زيان ناشي از  برگشت کالاهاي نگهداري شده در انبار انجام مي‌پذيرد.


تعداد بازديدها:   1,129