ثبت دو طرفه Double entry

حسابداري ملي براي يک واحد يا يک فعاليت، همانند حسابداري تجاري مبتني بر اصل ثبت دوطرفه است که طي آن هر مبادله بايد دوبار ثبت گردد، يکبار به عنوان منابع ( يا تغيير در بدهي) و يکبار به عنوان مصارف (يا تغيير در دارايي).


تعداد بازديدها:   1,031