حساب‌های ملی ايران

 


حسابهای ملی سالانه

مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگيری چند ساله به صورت کنونی در اختيار محققان، دانشجويان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران قرار می‌گيرد. اين مجموعه بصورت سري‌های زمانی جداگانه به قيمت‌های جاری و به قيمت‌های ثابت سال‌های 1383 و 1390 ارائه می‌گردد.
 

حسابهای ملی فصلی

حسایهای ملی فصلی مجموعه ای از سری‌های زمانی فصلی را که در يک چارچوب حسابداری استاندارد هماهنگ شده اند، نشان می دهد. هدف عمده از حسابهای ملی فصلی فراهم ساختن تصویری از تحولات جاری اقتصاد است. از این رو، ویژگی‌هائی همچون دقت، جامعیت، انسجام منطقی و بهنگام بودن از جمله الزامات تهیه حسابهای ملی فصلی محسوب می شوند. در این قسمت مجموعه سری‌های زمانی حسابهای ملی فصلی به قیمت‌های جاری و قیمت‌های ثابت سال‌های 1383 و 1390 ارائه می گردد.

جدول داده - ستانده

مجموعه جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران دربرگيرنده جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران و جداول پشتيبان می‌باشد. در این قسمت جداول داده - ستانده آماری سال‌های 1378 و 1383 و جدول داده - ستانده (بهنگام شده) سال 1389 در دسترس می باشد.
 

جدول جریان وجوه منابع مالی 

حساب جريان وجوه ايران شامل جداول اصلی و جداول سری‌زمانی جريان وجوه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی کشور طی سال‌های (1393-1351) به همراه مباحث تکميلی آن می‌باشد.
 

موجودی سرمایه

موجودی سرمايه یا دارائیهای تولید شده ثابت مشهود عبارت است از مجموعه کالاهای سرمايه ای فیزیکی مشهود کشور که قابل اندازه گیری بوده و در فرآیند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تغییر سال پایه حسابهای ملی ایران، سری زمانی موجودی سرمایه نیز بر اساس سال‌های پایه 1383 و 1390 در دسترس می باشد.
 

شاخص‌های بهره‌وری

يک مقياس بهره‌وری به بيان ساده نسبت يک شاخص مقداری از يک ستانده معين به يک شاخص مقداری از يک داده معين يا ترکيبی از چندين داده می‌باشد. با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تغییر سال پایه حسابهای ملی ایران، سری زمانی شاخص‌های بهره‌وری اقتصاد ایران نیز طی سال‌های (1397-1375) به روز رسانی شده و  بر مبنای سال‌های پایه 1383 و 1390 در دسترس می باشد.

تعداد بازديدها:   740,831