روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد:

سود قطعي اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشره در سال 83

 براساس محاسبات انجام گرفته ،‌ سود قطعی اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشره در تاریخ های    6/4/1383 ، 17/5/1383 ، 22/10/1383 و 5/12/1383 از مجموع سودهای علی الحساب پرداختی در هر مرحله افزونتر نبوده و بر این اساس مبلغ دیگری دراین خصوص قابل پرداخت نخواهد بود.
تعداد بازديدها:   6,735