بهره Interest

مبلغی است که بر حسب مدتی که وجوه در اختيار قرار می‌گيرد و بر اساس توافق بعمل آمده، بدهکار متعهد می‌شود به بستانکار بپردازد، بدون آنکه از اصل وجه کاسته شود.تعداد بازديدها:   8,507