پس‌انداز Saving

پس‌انداز عبارت است از درآمد قابل تصرف منهای هزينه‌های مصرف نهايی (يا درآمد قابل تصرف تعديل شده منهای مصرف نهايی واقعی). پس‌انداز به عنوان يکی از اقلام مهم مي‌تواند برای هريک از بخش‌های نهادی و يا برای کل اقتصاد محاسبه شود.تعداد بازديدها:   8,316