حساب توزيع ثانويه درآمد Secondary Distribution of Income Account

حساب توزيع ثانويه درآمد حسابی است که در آن نحوه تبديل تراز درآمدهای اوليه به درآمد قابل تصرف هر بخش يا واحد نهادی از طريق دريافت و پرداخت انتقالات جاری (بجز انتقالات اجتماعی غيرنقدی) منعکس می‌شود.تعداد بازديدها:   8,040