​بخش چهارم سند بال 2 ترجمه و منتشر شد

​بخش چهارم سند بال 2 ترجمه و منتشر شد

بانک مرکزی با هدف تعميق و پياد‌ه‌سازي مفاهيم نوين نظارت بانکي در نظام بانکي کشور و تسهيل اجراي استانداردهاي بين المللي، بخش چهارم سند بال 2 را ترجمه و منتشر کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی در اين بخش، بر دو موضوع «محاسبه ريسک بازار و سرمايه پوششي مورد نياز براي اين نوع ريسک با استفاده از مدل‌هاي داخلي مورد استفاده توسط بانک‌ها» و «توضيح فرآيند بررسي نظارتي معرفي شده در رکن دوم سند بال 2» ، تاکيد شده است.
بر اين اساس، استفاده از مدل‌هاي داخلي توسط بانک‌ها براي محاسبه ريسک بازار و سرمايه پوششي متناظر با آن، داراي شرايطي است که از آن جمله مي‌توان به موافقت مقام ناظر مبني بر استفاده از مدل داخلي، جامعيت و قابليت اتکاي سيستم مديريت ريسک بانک، حصول اطمينان از وجود کارکنان متخصص و با تجربه در بانک برای استفاده از مدل‌هاي پيشرفته محاسبه ريسک و تأييد مدل‌هاي یاد شده اشاره کرد.
همچنين سند بال 2، چهار اصل زیر را به منظور انجام فرآيند بررسي نظارتي در چارچوب رکن دوم این سند به شرح زير معرفي کرده است:
- بانک‌ها بايد فرآيندي جامع براي ارزيابي کفايت سرمايه متناسب با مشخصه ريسک و يک برنامه راهبردي براي حفظ سطوح سرمايه خود داشته باشند.
- ناظران بانکي بايد راهبردها و ارزيابي‌هاي کفايت سرمايه داخلي بانک و همچنين توانايي آن‌ در پايش و اطمينان از انطباق با نسبت‌هاي سرمايه نظارتي را بررسي و ارزيابي کنند. اگر نتيجه اين فرآيند براي ناظران رضايت بخش نباشد، بايد اقدام نظارتي متناسب اتخاذ شود.
- ناظران بانکي بايد انتظار داشته باشند که بانک‌ها در سطحي بالاتر از حداقل نسبت‌هاي سرمايه‌اي نظارتي مقرر عمل کنند و قادر باشند بانک‌ها را به نگهداري سرمايه بيش از سطح حداقلي ملزم کنند.
- ناظران بانکي بايد روش‌هايي را براي مداخله زودهنگام به منظور ممانعت از کاهش سرمايه کمتر از سطوح حداقلي مورد نياز متناسب با ويژگي‌هاي ريسکي هر بانک، مد نظر قرار دهند و در صورتي که سرمايه لازم تأمين نشده باشد، بايد بانک را به انجام اقدامات اصلاحي فوري ملزم کنند.
اين سند در قالب بخشنامه شماره 96.180753 به شبکه بانکي ابلاغ شده است.
گفتني است ترجمه بخش هاي اول تا سوم سند بال 2 پيش از اين توسط بانک مرکزي منتشر شده است و ترجمه بخش‌هاي بعدي این سند نيز به تدريج انجام خواهد شد.تعداد بازديدها:   5,993