صفحه نخست » اسکناس و مسکوک » مسکوک
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

مسکوک

تصویر تاریخ انتشار ارزش اسمی
    آبان 1383 50 ریال
    آبان 1383 100 ریال
    اسفند 1387 250 ریال
    اسفند 1387 500 ریال
    خرداد 1390 500 ریال
    اسفند 1387 1000 ریال
    آبان 1389 1000 ریال
    آبان 1389 1000 ریال
    آذر 1389 1000 ریال
    تیر 1390 1000 ریال
    دی 1391 1000 ریال
    خرداد 1389 2000 ریال
    آبان 1391 2000 ریال
    مرداد 1389 5000 ریال
    اسفند 1389 5000 ریال
    شهریور 1392 5000 ریال