حساب‌های ملی ايران

 


حسابهای ملی سالانه

مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران برای سالهای 1338 تا 1391 می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگيری چند ساله بصورت کنونی در اختيار محققان، دانشجويان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران قرار می‌گيرد. اين مجموعه بصورت سريهای زمانی جداگانه به قيمتهای جاری و به قيمتهای ثابت سال 1383 ارائه می‌گردد.
 

حسابهای ملی فصلی

حسایهای ملی فصلی مجموعه ای از سریهای زمانی فصلی را که در يک چارچوب حسابداری استاندارد هماهنگ شده اند، نشان می دهد. هدف عمده از حسابهای ملی فصلی فراهم ساختن تصویری از تحولات جاری اقتصاد است. از این رو، ویژگیهائی همچون دقت، جامعیت، انسجام منطقی و بهنگام بودن از جمله الزامات تهیه حسابهای ملی فصلی محسوب می شوند.

جدول داده - ستانده

مجموعه «جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران» دربرگيرنده جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده سال 1383 اقتصاد ايران و جداول پشتيبان آن می‌باشد.

حساب جريان وجوه

«حساب جريان وجوه ايران» شامل جداول اصلی و جداول سری‌زمانی جريان وجوه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی کشور طی سالهای 1351 تا 1386 به همراه مباحث تکميلی آن می‌باشد.
 

موجودی سرمایه

موجودی سرمايه یا «دارائیهای تولید شده ثابت مشهود» عبارت است از مجموعه کالاهای سرمايه ای فیزیکی مشهود کشور که قابل اندازه گیری بوده و در فرآیند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تغییر سال پایه حسابهای ملی ایران، سری زمانی موجودی سرمایه نیز بر اساس سال پایه 1383 و اصلاحات مذکور مورد بازبینی قرار گرفته است.

تعداد بازديدها:   425,850