بخش تراز پرداخت‌ها

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات و واردات گمرکی کشور، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.

فروردين - 63 KB   PDF icon
ارديبهشت - 109 KB   PDF icon
خرداد - 108 KB   PDF icon
تیر - 84 KB   PDF icon
مرداد - 47 KB   PDF icon
شهریور - 91 KB   PDF icon
مهر - 45 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   192,602