صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » فصلنامه روند » فصلنامه روند، سال بيست و يکم، شماره‌ 67، پاييز...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

فصلنامه روند، سال بيست و يکم، شماره‌ 67، پاييز 1393

» شناسنامه 73 KB -   PDF icon
» فهرست 49 KB -   PDF icon
» راهنماي نويسندگان 53 KB -   PDF icon
» نگاهي به اقتصاد- سردبير 119 KB -   PDF icon
» پيش‌بيني ميزان بهينه وجه‌گذاري در دستگاه‌هاي خودپرداز: رويکرد ARMA- دکتر محمد حسين پورکاظمي، دکتر الدار صداقت‌پرست،مجتبي اميني 445 KB -   PDF icon
» تعيين رابطه علّي بين صادرات محصولات کشاورزي و رشد بخش کشاورزي در کشورهاي منتخب- محمد سالاريان، دکتر سيد مجتبي مجاوريان،سيده کبري حسيني 613 KB -   PDF icon
» بررسي عملکرد بانکداري الکترونيکي در بانک‌هاي ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌ها و تحليل مؤلفه‌هاي اصلي- دکتر محمدرضا عباس زاده، حسن کوهي، حسين دستجردي 799 KB -   PDF icon
» سنجش شاخص‌هاي بازتوزيع درآمد در نظام مالياتي کشور- محسن جلالي 297 KB -   PDF icon
» بررسی جايگاه بانکداری الکترونيکی و راهکارهای توسعه آن در اقتصاد ايران- صدیقه قلی‌زاده، مهدی قجری 573 KB -   PDF icon
» اقتصاد نهادگراي اصلي:نظريه‌اي براي قرن بيست و يكم؟- مترجم: محمد اخباري 291 KB -   PDF icon
» شوک‌هاي نفتي و سياست بهينه پولي- مترجمان: علي قاسمي، حامد طاهري 586 KB -   PDF icon
» فرم اشتراک 33 KB -   PDF icon
» چکيده انگليسي مقالات 58 KB -   PDF icon
» فهرست انگليسي 28 KB -   PDF icon
» شناسنامه انگليسي 36 KB -   PDF icon