صفحه نخست » آمار و داده‌ها » آمارهای اقتصادی » بررسی بودجه خانوار HES
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران

بررسی بودجه خانوار HES

» نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1380 839 KB -   PDF icon
» نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1381 2.9 MB -   PDF icon
» نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1382 1.83 MB -   PDF icon
» نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1383 1.04 MB -   PDF icon
» نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ايران - سال 1384 1.93 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1385 1.4 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1386 1.6 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1387 1.17 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1388 2.11 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1389 1.55 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1390 1.75 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1391 9.08 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1392 8.58 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1393 6.76 MB -   PDF icon
» نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران - سال 1394 5.48 MB -   PDF icon