صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » فصلنامه روند » فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال نوزدهم ،...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران
شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال نوزدهم ، شماره 58 ، تابستان 1390

فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال نوزدهم ، شماره 58 ، تابستان 1390
» روی جلد 70 KB -  
» شناسنامه 121 KB -   PDF icon
» فهرست 105 KB -   PDF icon
» نگاهی به اقتصاد - سردبير 177 KB -   PDF icon
» تحولات جمعيتي و تقاضا براي پول در ايران - دكتر محمد نوفرستي 334 KB -   PDF icon
» بررسي رابطه غيرخطي ميان نرخ بهره حقيقي و سرمايه گذاري خصوصي با استفاده از روش حد آستانه اي(مورد كشورهاي در حال توسعه) - دكتر محسن مهرآرا، دكتر ميثم موسايي، اميرحسين محمديان 388 KB -   PDF icon
» بررسي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري اشخاص حقوقي بانكها (مطالعه موردي شعب بانك ملي ايران، شهر تهران) - حسين ميرزائي، رافيك نظريان، رعنا باقري 430 KB -   PDF icon
» بررسي اثرات نسبت تمركز و صرفه هاي ناشي از مقياس بر سودآوري در بخش صنعت ايران - جاويد ملكان 407 KB -   PDF icon
» بررسي رابطه توسعه مالي و توزيع درآمد در اقتصاد ايران - علي اصغر سالم، جواد عرب يارمحمدي 338 KB -   PDF icon
» بخش هاي نهادي در اقتصاد ايران و ضرورت اصلاحات ساختاري آنها در برنامه هاي توسعه اي - محمد رضا لعلي 495 KB -   PDF icon
» درسهايي از بحران جهاني براي سياست گذاري اقتصاد كلان - الدار صداقت پرست 583 KB -   PDF icon
» بررسي وضعيت فقر در جهان - فخري ميرشجاعي 571 KB -   PDF icon
» مشخصه های عمده اقتصادی 213 KB -   PDF icon
» فرم اشتراک 63 KB -   PDF icon
» چکیده انگلیسی 131 KB -   PDF icon