صفحه نخست » نشریات و پژوهش‌ها » نشريات ادواری » فصلنامه روند » فصلنامه روند ، سال بیستم، شماره های 61 و 62 ،...
نسخه مناسب چاپ اين صفحه يادداشت نشانی اين صفحه معرفی اين صفحه به ديگران
شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

فصلنامه روند ، سال بیستم، شماره های 61 و 62 ، بهار و تابستان 1392

» جلد 227 KB -   PDF icon
» شناسنامه 107 KB -   PDF icon
» فهرست 83 KB -   PDF icon
» راهنمای نویسندگان 122 KB -   PDF icon
» نگاهی به اقتصاد - سردبیر 102 KB -   PDF icon
» برآورد رشد پول حداكثركننده حق الضرب پول در اقتصاد ايران - دکتر پیمان قربانی ، محمود غروی 394 KB -   PDF icon
» تأثير رقابت درصنعت بانكداري بر اثربخشي انتقال آثار سياست پولي از طريق كانال وام دهي بانك - دكتر رافيك نظريان، محمدرضا فرهادي پور،علی فرجی 433 KB -   PDF icon
» ماليات، مخارج دولت و كسري هاي توأمان در ايران - اكبر زمان زاده،محمد نوفرستي،زهرا شايسته 340 KB -   PDF icon
» آزمون رابطه بين آزادسازي مالي، نهادهاي قانوني و توسعه بخش مالي: شواهدي از 10 كشور درحال توسعه - دكتر انوشيروان تقي پور 342 KB -   PDF icon
» تأمين اعتبارات بزرگ به صورت مشترک توسط بانک ها در چارچوب بانکداري بدون ربا - حسين بازمحمدی 315 KB -   PDF icon
» بررسي وضعيت تعاوني هاي اعتبار در جهان و مروري بر نحوه ساماندهي و نظارت بر تعاوني هاي اعتبار صنفي و آزاد در ايران - نعمت اله ملاكريمي،احسان اله زارعي 365 KB -   PDF icon
» نسبت اهرمي حد الزام آور جديد براي بانك ها - مسعود پهلوان زاده 316 KB -   PDF icon
» رشد اقتصادي، سياست هاي توسعه ، ايجاد اشتغال و كاهش فقر - محمد ولي پور پاشاه 354 KB -   PDF icon
» فرم اشتراک 58 KB -   PDF icon
» خلاصه انگلیسی 129 KB -   PDF icon
» فهرست انگلیسی 82 KB -   PDF icon
» شناسنامه انگلیسی 116 KB -   PDF icon