بازدید عموم از خزانه جواهرات ملی ایران در روز بازگشایی
نام عکاس : احمد رحمتی
No / Pages