توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منتشر گرديد؛

گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر

تعداد بازديدها:   131,128