مصوبات هيأت وزيران

حقوق شهروندي در نظام اداري - 4.76 MB   PDF icon
آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی - 168 KB   PDF icon
آيين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي - 67 KB   PDF icon
آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 1 و بند "ج" تبصره 2 ماده 2 قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي - 74 KB   PDF icon
الحاق بخش‌های 14، 15 و 16 به آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا - 71 KB   PDF icon
آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) - 111 KB   PDF icon
آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها - 35 KB   PDF icon
دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها (مصوبه 211853/39398 مورخ 26/12/1386 هیات وزیران)  
آيين نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانک هاي خارجي در ايران - 438 KB   PDF icon
حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک خصوصي در داخل کشور و در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ( مصوبه 117772/ت40881 هـ مورخ 14/7/1387 هيات وزيران )  
آیین‌نامه مستند‌سازی جریان وجوه در کشور - 86 KB   PDF icon
حذف نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت‌های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی - 142 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   170,425