زيرساخت نظام پولی

کاشف

مرکزکنترل امنيت شبکه فوريت‌هاي بانکي (کاشف) از طريق ايجاد پنجره واحد تحت نظارت بانک مرکزي براي مديريت جامع رخدادهاي امنيتي طبق مصوبه شوراي پول واعتبار در آذر 1391 در تاريخ 1392/12/18 تاسيس شد تا درکنار مرکز امداد رايانه اي امنيتي بانک‌ها سپر امني براي تهديدات داخلي وخارجي در نظام پرداخت و بانکداري الکترونيک باشد. بيشتر...


نماد

نظام مديريت امنيت داده ها (نماد) سامانه اي به منظور تضمين امنيت، محرمانگي ، صحت ، دقت و انکارناپذيري داده ها در نظام بانکي بوده و باعث ايجاد هويت ديجيتالي امن براي اشخاص در استفاده از خدمات بانکي مجازي مي‌باشد. بيشتر...


نهاب

نظام هويت سنجي الکترونيکي بانکي (نهاب) سامانه اي يکپارچه حاوي اطلاعات هويتي مشتريان است که تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد براي هريک از افراد جامعه را در شبکه بانکي ميسر مي‌سازد. بيشتر...


سپام

سامانه پيامرساني الکترونيک مالي (سپام) به منظور الکترونيکي کردن مراودات بانکي و ايجاد زيرساخت يکپارچه خدمت رساني راه اندازي شده است. بيشتر...


پرتال ارزي

باهدف فراهم آمدن امکان نظارت الکترونيکي بر فرآيند واردات با پيگيري مراحل مختلف واردات کالا از گشايش اعتبار تا ترخيص کالا در 1390/11/19 پرتال ارزي در قالب يک کار ملي و فراسازماني رونمايي شد.


نشان گذاری (مستندات)

راهکاری در راستای افزايش سطح امنيت و ارتقای کارايی تراکنش خصوصاً در پرداخت همراه و فناوری های پيشرفته است. استقرار اين زيرساخت بصورت يکپارچه در نظام بانکی ضمن ايجاد سهولت در ارائه سرويس​های نوين بانکی موجب ارتقای سطح امنيت و افزايش پايداری کليه اعضا و ذينفعان حوزه بانکی کشور خواهد شد. بيشتر...


 


تعداد بازديدها:   133,770