اسکناس‌های در جریان

اسکناس ۱۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۶۴/۹/۱۰
اندازه : ۱۳۰x۶۷mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه

بیشتر...
 
اسکناس ۲۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۶۱/۶/۸
اندازه: ۱۳۶x۶۹mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه

بیشتر ...
 
اسکناس ۵۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۶۷/۱۲/۲۴
اندازه : ۱۴۲x۷۱mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه

بیشتر ...
 
اسکناس ۱۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۷۱/۸/۲
اندازه : ۱۴۸x۷۳mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۲۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۵/۱۴
اندازه : ۱۵۱x۷۴mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۲۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴/۸/۱۲
اندازه : ۱۵۱x۷۴mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۵۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲/۷/۱۳
اندازه : ۱۵۴x۷۵mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۵۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۵/۱۲
اندازه : ۱۵۴x۷۵mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۵۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۳/۲۷
اندازه : ۱۵۴x۷۵mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۷۱/۸/۲
اندازه : ۱۶۰x۷۷mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۲
اندازه : ۱۴۲x۷۱mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲/۱۲/۲۴
اندازه : ۱۶۳x۷۸mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳/۱۲/۵
اندازه : ۱۶۳x۷۸mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۷/۳۰
اندازه : ۱۶۳x۷۸mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰
اندازه : ۱۶۶x۷۹mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۶/۲۹
اندازه : ۱۶۶x۷۹mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
اسکناس ۱۰۰۰۰۰ ریالی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۳/۳۱
اندازه : ۱۶۶x۷۹mm
جنس: ۱۰۰٪ پنبه
بیشتر ...
 
تعداد بازديدها:   168,538