نظارت بانکی

نظارت بانکی نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل نموده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند.
بانک مرکزی ج.ا.ا. که به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 1351)، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رويکرد ”نظارت مبتنی بر ريسک“ را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.
هدف اين بخش اطلاع رسانی در مورد قوانين مرجع، مقررات احتياطی و بخشنامه های نظارتی و نيز فهرست اسامی بانک‌ها و موسسات تحت نظارت (همراه با مشخصات اصلی آنها) می‌باشد.
اصول و ضوابط مهم کميته نظارت بانکی بال (بازل) در زمينه نظارت بانکی و نيز گزيده مقالات و پژوهش‌ها در زمينه بانکداری (اسلامی، متعارف) از ديگر بخش‌های اين مجموعه است که مطالعه آن را به عموم علاقمندان توصيه می‌نماييم.

در يک نگاه

 • بخشنامه‌های نظارت
  بخشنامه‌های نظارت

  در اين قسمت شما می‌توانيد بخشنامه‌های نظارتی را به تفکيک سال صدور بخشنامه ، شماره بخشنامه ، تاريخ صدور بخشنامه و موضوع بخشنامه مشاهده نماييد.

 • بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز
  بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز

  فهرست بانکها و موسسات اعتباري و ساير نهادهايي که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صادر شده و تحت نظارت قرار گرفته‌اند در اين بخش قابل مشاهده است.

 • گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر
  گزیده اصول کمیته بال (بازل) برای نظارت بانکی موثر

  ترجمه و انتشار اين اسناد به منظور آشنايی با مقوله‌های مختلف مديريت ريسک و اصول پيشنهادی کميته بال (کميته نظارت بر بانکداری بانک تسويه بین‌المللی) در زمينه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی جهت استفاده شبکه بانکی کشور و دانش پژوهان انجام گرديده است.

پیوندهای مرتبط