سامانه ​های تسويه و پرداخت

شتاب

شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي (شتاب) از سال 1381 با هدف يکپارچه کردن و به هم پيوستن سامانه هاي کارت تمامي بانک‌هاي کشور آغاز به کار کردودرحال حاضر مرکز شتاب به عنوان سوئيچ ملي کارت بانک در کشور ايفاي نقش نموده و تمامي بانک‌هاي کشور در آن عضويت دارند.بيشتر...


شاپرک

طرح ايجاد شبکه يکپارچه پرداخت، تحت عنوان شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک) با الگوبرداري از عملکرد بهترين شبکه هاي پرداخت در سطح بين الملل طراحي و تدوين شد. اين شبکه طبق مصوبه 1389/12/25 شوراي پول و اعتبار به عنوان بازوي نظارتي بانک مرکزي در دي 1390 رسما تاسيس شد.بيشتر...


پايا

سامانه پاياپاي الکترونيک (پايا) زيرساخت اصلي مبادلات پولي بين بانکي حسابي انبوه به شمار مي‌آيد و هسته اصلي حواله ها و انتقال وجه بين بانکي در کشور را تشکيل مي‌دهد. بيشتر...


سحاب

سامانه حواله االکترونيکي بين بانکي (سحاب) به مشتريان شبکه بانکي کشور امکان انتقال وجه از کارت خود به هر بانک ديگر عضو مرکز شتاب مي‌دهد.بهره گيري از سحاب هم در شعبه و هم در خودپردازها و هم در اينترنت بانک ميسر است. بيشتر...


ساتنا

سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا) سامانه اي الکترونيکي است که پردازش و تسويه تراکنش‌هاي بين بانکي و دستورپردااخت‌هاي فوري را به صورت انفرادي و آني انجام مي‌دهد. بيشتر...


تابا

سامانه تسويه اوراق بهادار الکترونيکي (تابا) به عنوان زيرساخت انتشار و تسويه انواع اوراق بهادار الکترونيکي و يکي از ارکان طرح نظام جامع پرداخت مي‌باشد. بيشتر...


چکاوک

در طرح جامع نظام پرداخت در سال 1380 سيستم انتقال تصوير چک (چکاوک) مصوب و از دي 1390 عمليات طراحي و پياده سازي آن شروع شد. بيشتر... 


تعداد بازديدها:   564,337