رؤسای كل پیشین بانك مرکزی

فهرست اسامی رؤسای کل پیشین بانک مرکزی از بدو تاسيس به همراه سال تصدی آنها به شرح زير است.
 

نامنام خانوادگیسال تصدیعکس و امضا
ابراهيمکاشانی11339
علی اصغرپورهمايون1340
مهدیسميعی1343
خدادادفرمانفرمائيان1348
مهدیسميعی1349 
عبدلعلیجهانشاهی1350
محمديگانه1352
حسن علیمهران1354
يوسفخوش کيش1356
محمدعلیمولوی1357
علی رضانوبری1358
سيد محسننوربخش1360
مجيدقاسمی1365
سيد محمدحسينعادلی1368
سيد محسننوربخش1373noorbakhsh
محمدجوادوهاجی (قائم مقام رئيس کل(21382 
ابراهيمشيبانی1382
طهماسبمظاهری1386
محمودبهمنی1387
ولی الهسیف1392seif
عبدالناصرهمتی1397hemmati
اکبرکمیجانی۱۴۰۰komijani
علیصالح آبادی14002
 
  1. بانک مرکزی ايران در سال 1339 تأسيس گرديد.
  2. بنابر قانون پولی و بانکی کشور، ماده 19، بند ب، رديف 5، جناب آقای محمدجواد وهاجی، قائم مقام رياست کل، در زمان فوت جناب آقای دکتر نوربخش (اوايل سال 1382) با اختيارات رياست کل، اداره بانک را عهده دار بوده‌اند.


تعداد بازديدها:   293,811