تماس با ما

رئیس کل بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی

دبیرکل بانک مرکزی

ستاد خبری اداره حراست

روابط عمومی

تماس مطبوعاتی

نظرسنجی

مرکز تلفن

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

نشانی: تهران - بلوار ميرداماد - شماره 198
کد پستی:33111 -15496
صندوق پستی: 7177 / 15875

مرکز تلفن: 29951
ساعات کار: 8 الی 16

نشانی تلگرافی: مرکز بانک
تلکس: 213967
سويفت: BMJIIRTH

وب: http://www.cbi.ir
نشانی الکترونيکی: G.SecDept@cbi.ir
نشانی الکترونيکی اشخاص: cbi.ir@نام خانوادگی.حرف اول نام

 

رئیس کل بانک مرکزی

تلفن نظرسنجی و ارتباط با رئیس کل: 2706
دورنگار برای ارتباط با رئیس کل: 29954780
نشانی الکترونيکی رئیس کل: governor@cbi.ir

 

قائم مقام بانک مرکزی

نشانی الکترونيکی قائم مقام:

 

دبیرکل بانک مرکزی

نشانی الکترونیکی دبیرکل : mo.talebi@cbi.ir

 

ستاد خبری اداره حراست

شماره تماس پيام‌گير: 22257171
دورنگار: 29952554
نشانی پست الکترونيکی: setad.khabar@cbi.ir

 

روابط عمومی

تلفن سامانه ارتباطات مردمی روابط عمومی: 2706
دورنگار مدير روابط عمومی: 29954780
دورنگار دفتر اداره روابط عمومی: 22257149

 

ارتباط با رسانه ها

دورنگار دايره ارتباطات رسانه ای: 22257175
نشانی الکترونيکی دايره ارتباطات رسانه ای: media@cbi.irتعداد بازديدها:   1,966,026