تماس با ما

رئیس کل بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی

دبیرکل بانک مرکزی

ستاد خبری اداره حراست

روابط عمومی

تماس مطبوعاتی

مرکز تلفن

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

نشانی: تهران - بلوار ميرداماد - شماره 198
کد پستی:33111 -15496
صندوق پستی: 7177 / 15875

مرکز تلفن: 29951
ساعات کار: 8 الی 16

نشانی تلگرافی: مرکز بانک
تلکس: 213967
سويفت: BMJIIRTH

وب: http://www.cbi.ir
نشانی الکترونيکی: G.SecDept@cbi.ir
نشانی الکترونيکی اشخاص: cbi.ir@نام خانوادگی.حرف اول نام

 

رئیس کل بانک مرکزی

تلفن نظرسنجی و ارتباط با رئیس کل: 2706
دورنگار برای ارتباط با رئیس کل: 29954780
نشانی الکترونيکی رئیس کل: governor@cbi.ir

 

قائم مقام بانک مرکزی

نشانی الکترونيکی قائم مقام:

 

دبیرکل بانک مرکزی

نشانی الکترونیکی دبیرکل : mo.talebi@cbi.ir

 

ستاد خبری اداره حراست

شماره تماس پيام‌گير: 22257171
دورنگار: 29952554
نشانی پست الکترونيکی: setad.khabar@cbi.ir

 

روابط عمومی

تلفن سامانه ارتباطات مردمی روابط عمومی: 2706
دورنگار مدير روابط عمومی: 29954780
دورنگار دفتر اداره روابط عمومی: 22257149

 

ارتباط با رسانه ها

دورنگار دايره ارتباطات رسانه ای: 22257175
نشانی الکترونيکی دايره ارتباطات رسانه ای: media@cbi.irتعداد بازديدها:   1,407,140