عملیات بازار باز

گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (21 مهرماه 1400) - 566 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (19 مهرماه 1400) - 571 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (12 مهرماه 1400) - 571 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (7 مهرماه 1400 - 566 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (4 مهرماه 1400) - 571 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (29 شهریورماه 1400) - 571 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (22 شهریورماه 1400) - 571 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (15 شهریورماه 1400) - 607 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (8 شهریورماه 1400) - 607 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (1 شهریورماه 1400) - 607 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (24 مردادماه 1400) - 607 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (18 مردادماه 1400) - 611 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (5 مردادماه 1400) - 608 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (28 تیر ماه 1400) - 608 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (21 تیرماه 1400) - 608 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (14 تیرماه 1400) - 477 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (7 تیرماه 1400) - 475 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (31 خردادماه 1400) - 477 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (24 خرداد ماه 1400) - 479 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی (17 خرداد ماه 1400) - 479 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (10 خرداد ماه 1400) - 476 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (3 خردادماه 1400) - 477 KB   PDF icon
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (27 اردیبهشت ماه 1400)  
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (20 اردیبهشت ماه 1400)  
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (13 اردیبهشت ماه 1400)  
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (6 اردیبهشت ماه 1400)  
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (30 فروردین ماه 1400)  
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (23 فروردین ماه 1400)  
گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز (16 فروردین ماه 1400)  


تعداد بازديدها:   10,406