فصلنامه روند

نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

نشانی الکترونيکی: ravand@cbi.ir

فراخوان مقاله - 201 KB   PDF icon
مجله روند، سال اول- شماره‌ 1 تابستان ۱۳69  
مجله روند، سال اول- شماره‌ 2 پاییز ۱۳69  
مجله روند، سال اول- شماره‌ 3 زمستان ۱۳69  
مجله روند، سال دوم- شماره‌‌های 4 و 5 بهار و تابستان 1370  
مجله روند، سال دوم، شماره‌های 6 و 7 پاییز و زمستان 1370  
مجله روند، سال سوم، شماره‌های 8 و 9 بهار و تابستان 1371  
مجله روند، سال سوم، شماره‌های 10 و 11 پاییز و زمستان 1371  
مجله روند، سال چهارم، شماره‌های 12 و 13 بهار و تابستان 1372  
مجله روند، سال چهارم، شماره‌های 14 و 15 پاییز و زمستان 1372  
مجله روند، سال پنجم، شماره‌های 16 و 17، بهار و تابستان 1373  
مجله روند، سال پنجم، شماره‌های 18 و 19، پاییز و زمستان 1373  
مجله روند، سال ششم، شماره‌های 20 و 21، بهار و تابستان 1374  
مجله روند، سال هفتم، شماره‌های 22 و 23، پاییز و زمستان 1375  
مجله روند، سال هشتم ، شماره‌های 24 و 25، سال 1376  
مجله روند، سال نهم، شماره‌های 26 و 27، سال 1378  
مجله روند، سال دهم، شماره‌های 28 و 29، بهار و تابستان 1379  
مجله روند، سال دهم، شماره‌های 30 و 31، پاییز و زمستان 1379  
مجله روند، سال یازدهم، شماره‌های 32 و 33، بهار و تابستان 1380  
مجله روند، سال یازدهم، شماره‌های 34 و 35، بهار و تابستان 1381  
مجله روند، سال دوازدهم، شماره‌های 36 و 37، پاییز و زمستان 1381  
مجله روند، سال سیزدهم، شماره‌های 38 و 39، بهار و تابستان 1382  
مجله روند، سال چهاردهم، شماره‌های 40 و 41، بهار و تابستان 1383  
مجله روند، سال چهاردهم- شماره‌های 42 و 43 پاييز و زمستان 1383  
مجله روند، سال پانزدهم- شماره 44 بهار 1384  
مجله روند، سال پانزدهم- شماره 45 تابستان 1384  
مجله روند، سال پانزدهم- شماره 46 پائيز 1384  
مجله روند، سال پانزدهم- شماره 47 زمستان 1384  
مجله روند، سال شانزدهم- شماره 48 بهار 1385  
مجله روند، سال شانزدهم- شماره 49 تابستان 1385  
مجله روند، سال هفدهم- شماره‌های 50 و 51 پاییز و زمستان 1385  
مجله روند، سال هفدهم- شماره های 52 و 53 بهار و تابستان 1386  
مجله روند، سال هفدهم- شماره‌های 54 و 55 پاییز و زمستان 1387  
مجله روند، سال هجدهم- شماره های 56 و 57 بهار و تابستان 1388  
فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال نوزدهم ، شماره 58 ، تابستان 1390  
فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال نوزدهم ، شماره 59 ، پاييز 1390  
فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال بیستم، شماره 60 ، زمستان 1390  
فصلنامه روند ، سال بیستم، شماره های 61 و 62 ، بهار و تابستان 1392  
فصلنامه روند، سال بیستم، شماره‌های 63 و 64 ، پاييز و زمستان 1392  
فصلنامه روند، سال بيست و يکم، شماره‌هاي 65 و 66، بهار و تابستان 1393  
فصلنامه روند، سال بيست و يکم، شماره‌ 67، پاييز 1393  
فصلنامه روند، سال بيست و يکم، شماره‌ 68، زمستان 1393  
فصلنامه روند، سال بيست و دوم، شماره‌ 69، بهار 1394  
فصلنامه روند، سال بيست و دوم، شماره‌ 70، تابستان 1394  
فصلنامه روند، سال بيست و دوم، شماره‌ 71، پاييز 1394  
فصلنامه روند، سال بيست و دوم، شماره‌ 72، زمستان 1394  
فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره‌ 73، بهار 1395  
فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره‌ 74، تابستان 1395  
فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره‌ 75، پاييز 1395  
فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره‌ 76، زمستان 1395  
فصلنامه روند، سال بيست و چهارم، شماره‌ 77، بهار 1396  
فصلنامه روند، سال بيست و چهارم، شماره‌ 78، تابستان 1396  
فصلنامه روند، سال بيست و چهارم، شماره‌ 79، پاييز 1396  
فصلنامه روند، سال بيست و چهارم، شماره‌ 80، زمستان 1396  
فصلنامه روند، سال بيست و پنجم، شماره‌ 81 و 82، بهار و تابستان 1397  
فصلنامه روند، سال بیست و پنجم، شماره‌های 83 و 84، پاییز و زمستان 1398  
فصلنامه روند، سال بیست و ششم، شماره‌های 85 و 86، بهار و تابستان 1399  
فصلنامه روند، سال بیست و ششم، شماره های 87 و 88، پاییز و زمستان 1399  
فصلنامه روند، سال بیست و هفتم، شماره های 89 و 90، بهار و تابستان 1400  
فصلنامه روند، سال بيست و هفتم، شماره‌های 91 و 92، پاییز و زمستان 1400  


تعداد بازديدها:   371,428