شماره جديد نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منتشر شد؛

فصلنامه روند، سال بیستم، شماره‌های 63 و 64 ، پاييز و زمستان 1392

تعداد بازديدها:   8,754