از سوي بانک مرکزي ؛

مجوز فعاليت موسسه اعتباري عسکریه صادر شد

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجوز فعاليت موسسه اعتباري عسکریه را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در استمرار طرح ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی، موسسه اعتباری عسکریه به عنوان دومین موسسه‌ مشمول طرح مذکور، توانست در سال جاری تشریفات اداری و قانونی مربوط را تکمیل و مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کند.
به موجب بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي،‌ موسسه اعتباري عسکریه مي تواند بر اساس اساسنامه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات ذيربط، فعاليت نمايد.
این گزارش می افزاید: سایر نهادهای پولی مشمول طرح یادشده که پرونده آن ها در بانک مرکزی در دست رسیدگی است، به محض تکمیل فرآیند مربوط و طی تشریفات قانونی و اداری ذی ربط، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی  جمهوري اسلامي ايران دریافت خواهند کرد.تعداد بازديدها:   12,450