اساسنامة موسسه اعتباری «آرمان ایرانیان» تصویب شد


شورای پول و اعتبار در یک‌هـــزار و دویست و نهمیـــن جلســه خود که در روز سه‌شنبه مورخ 5 آبان ماه 94 برگزار شد اساسنامة موسسه اعتباری «آرمان ایرانیان» را مورد تایید و تصویب قرار داد.به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، با توجه به مطابقت اساسنامه موسسه یاد شده با اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی این موضوع تصویب شد و بر همین اساس مقدمات ثبت رسمی موسسه اعتباری با نام «آرمان ایرانیان» فراهم شد.تعداد بازديدها:   17,807