فرم های یکنواخت برخی از قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغ شد


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه ای به شبکه بانکی فرم های یکنواخت برخی از قراردادهای  تسهیلات بانکی را ابلاغ کرد.


به گزارش روابط عمومی بانکی مرکزی در این بخشنامه آمده است:
در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب 1390.11.16 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدين‌وسيله ، فايل الکترونيکي فرم‌ قرارداد‌هاي عقود «اجاره به شرط تمليک»، «خريد دين»، «مرابحه»،‌ «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، که در يک‌هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 1394.11.13 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ارسال مي‌شود. لذا ضمن اعلام اين‌که ضروري است تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد‌‌هاي يادشده با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري حداکثر تا تاريخ 1394.12.27 فراهم شود، خواهشمند است دستور فرمايند از اين پس تمامي قرارداد‌هاي جديد صرفاً براساس فرم‌هاي‌ مزبور تنظيم و منعقد شود. بديهي است تمامي قراردادهاي قبلي مربوط به عقود فوق‌الذکر، تا پايان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد. ضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:
1. اطلاع‌رساني کامل براي عموم در خصوص قرارداد‌هاي مذکور به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد‌ها در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛
2. قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب نموده و نسخه‌اي از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد؛
3. پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.
در خاتمه متذکر مي شود هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قرارداد‌هاي تسهيلات بانکي، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد.
 با عنايت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

 تعداد بازديدها:   19,894