افزایش 19.3درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها

 


تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماهه سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 3482.4 هزار میلیارد ریال است، که در مقایسه با 11 ماهه سال گذشته مبلغ 562.7 هزار ميليارد ريال معادل 19.3 درصد و نسبت به 10 ماهه سال جاری 498.2 هزار ميليارد ريال  معادل 16.7 درصد افزايش داشته است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول ذیل بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 11 ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 11 ماهه سال جاری مبلغ 2202.5 هزار میلیارد ریال معادل 63.2 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 11 ماهه سال گذشته مبلغ 442.3 هزار میلیارد ریال معادل 25.1 درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه سال جاری معادل 830.6 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 2202.5 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه مي‌شود از 994.0 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل 83.6 درصد آن (مبلغ 830.6 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
     

جدول هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي 11 ماهه سال 1394


شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره‌وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.تعداد بازديدها:   4,546