بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی (5)

اصلاح فرایند مجوزهای بانکی، زمینه ساز تعامل با بانکداری بین المللی است

 


مدیرکل مقررا ت، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اصلاح فرایند مجوزهای بانکداری را یکی از زمینه های اصلی برای تعامل با بانکداری بین الملل دانست.
 


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالمهدی ارجمندنژاد که در نشست «اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل» بیست و هفتمین همایش بانکداری سخن می گفت به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در صدور مجوز برای بانک ها اشاره کرد و در این باره گفت: علت دقت نظر نهاد ناظردر صدور مجوز برای بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به سایر شرکت ها را باید در اهمیت نقش و جایگاه این نوع موسسات در قیاس با دیگر موسسات جستجو کرد، چراکه اهمیت بانک ها و فعالیت هایشان موجب می شود این نهادها تحت نظارت رسمی دقیق تری نسبت به سایر موسسات تجاری قرار گیرند.

مدیرکل مقررا ت، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی حيات اقتصادي و مالي يك كشور را در سه مورد منوط به فعالیت بانك ها عنوان کرد و در این باره گفت: بانك ها نقش اصلي را در مكانيزم هاي پرداخت براي اشخاص، دولت و موسسات تجاري ايفا مي کنند. ضمن آنکه بانك ها سپرده‌پذير هستند و اين سپرده‌ها بطور گسترده پول شناخته مي شوند و بايستي به طور كامل چه در انتهاي دوره (سررسيد)، چه به صورت ديداري بازپرداخت شوند و به هر حال جزئي از دارايي‌هاي مالي جامعه هستند.
وی افزود: بانك ها نقش مهمي در تجهيز و تخصيص منابع مالي دارند، به واسطه گري وجوه بين سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان مي پردازند و با يک قضاوت فعال و آگاهانه توانايي مالي تسهيلات گيرندگان براي بازپرداخت بدهي را ارزيابي مي کنند. اين برخلاف وضعيت سياست گذاري متمركزي است كه در آن از بانك ها معمولاً به عنوان عاملي غيرفعال جهت توزيع منابع استفاده مي شود بدون آنكه خودشان درمورد اعطاي اعتبارات تصميم گيري كنند.   
مدیرکل مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به اینکه صنعت بانكداري دارای خصوصياتي است كه بطور بالقوه بي ثباتي ايجاد می كند، تصریح کرد: درجه اهرمي زياد كه از واسطه گري مالي بين سپرده گذار و وام گيرنده ناشي مي شود و در مقايسه با عموم شركت هاي تجاري و صنعتي، سرمايه يك بانك در ارتباط باحجم ترازنامه‌اش كوچكتر است. بنابر اين هر زياني مي تواند آثار مخربي بر ادامه حيات آن وارد كند. به طور معمول ساختار دارائي ها و بدهي ها نامتناسب هستند. دارايي ها معمولاًَ داراي سررسيد بلندتري نسبت به بدهي ها هستند كه باز تقريباً از نتايج اجتناب ناپذير نقش بانك ها به عنوان واسطه‌گر مي باشد.
وی ادامه داد: نتيجه حاصله از اين مشاهدات اين است كه توانايي بانك در ادامه فعاليتش بستگي به حفظ اعتماد سپرده گذاران و بازارهاي مالي يا مؤسساتي كه منابع آن را تأمين مي كنند، دارد و بعضاً عدم شفافيت در صورت هاي مالي منتشر شده، مانع ارزيابي صحيح وضعيت بانك از جانب اشخاص يا مؤسسات ذينفع شده و گاهي اقلام بالاي خط و زيرخط ترازنامه، سريعتر از اقلام مشابه شركتهاي صنعتي يا تجاري تغيير مي كنند و مشتريان بانك، اطلاعات ناقصي از وضعيت مالي بانك بدست مي‌آورند.
ارجمندنژاد نخستين توجيه نظارت بر بانك ها را محدود كردن ريسك زيان وارده به سپرده گذار عنوان کرد و گفت: با توجه به این اقدام اعتماد عمومي به شبكه بانكي به تبع آن حفظ خواهد شد. در حالي كه نظارت بطور طبيعي برروي تك تك بانك ها اعمال مي شود، ناظرين بايد هوشيار باشند كه مشكلات يك مؤسسه آثار نامطلوبي بطور سيستميك بر ديگر مؤسسات و همچنين بر اعتبار مكانيزم پرداخت در كل جامعه وارد نكند.
وی درباره عواقب سيستميك بانک ها توضیح داد وگفت: ممکن است عواقب سيستميك از يك بانك خاص كه نقش بزرگي در حيات اقتصادي جامعه مثلاً در سيستم هاي پرداخت دارد، ناشي شود. اما يك بانك كوچك نيز مي تواند چنين مشكلاتي را خلق كند؛ براي مثال، اگر سپرده گذاران نسبت به بانك هاي ديگر نيز دچار نگراني شوند، ممکن است اقدام به بستن حساب هاي خود نزد مؤسسات سالم کنند و بدین طریق، باعث گسترش وخامت اوضاع شوند.
وی افزود:بین المللی شدن  روزافزون بانکداری بیانگراین واقعیت است كه اين آثار ممكن است از مرزها عبور كرده و دركل جهان بي‌ثباتي ايجاد كند. باتوجه به این مهم اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر شامل ویژگی ها و اختیارات مرجع ناظرو نهاد متقاضی است. 
وی در پایان به بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاست گذار در خصوص انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی در زمینه اصلاح فرایند صدور مجوز پرداخت.تعداد بازديدها:   4,468