نماگرهای اقتصادی بهار 1395 منتشر شد


 
 نماگرهای اقتصادی شماره 84، مربوط به سه ماهه اول سال 1395 منتشر شد.
 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره 84 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی انتشار یافت.


 


تعداد بازديدها:   4,002