بانک ها بیش از 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات در فروردین ماه پرداخت کردند

بانک ها بیش از 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات در فروردین ماه پرداخت کردند

 تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین سال 1396 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 223.9 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 11.3 هزار میلیارد ریال (معادل 5.3 درصد) افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس جدول 1 که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1396 است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری مبلغ 158.4 هزار میلیارد ریال معادل 70.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است. این مبلغ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 12 هزار میلیارد ریال معادل 8.2 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل 66.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 42.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 158.4 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از 78.3 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 85.3 درصد آن (مبلغ 66.8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
    
جدول 1- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1396
 


در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 7467 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 10.5 میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد 84849 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 1.1 میلیارد ریال پرداخت شده است.

جدول 2- تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال 1396

          
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
 تعداد بازديدها:   6,591