شاخص بهای تولیدکننده خردادماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده خردادماه منتشر شد شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۷.۲ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
  • شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۷ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
  • شاخص یاد شده در ایران در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۶.۵ درصد افزایش یافته است.
تعداد بازديدها:   6,400