شاخص بهای تولیدکننده خردادماه منتشر شد

شاخص بهای تولیدکننده خردادماه منتشر شد شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در خرداد ماه 1396 به عدد 237.2 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
  • شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.7 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
  • شاخص یاد شده در ایران در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 1395 به‌میزان 6.5 درصد افزایش یافته است.


تعداد بازديدها:   7,258