نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته

تسهیلات پرداختی بانک‌ها بیش از 17 درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی بانک‌ها بیش از 17 درصد افزایش یافت
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه نخست سال 1396 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2082.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 308.8 هزار ميليارد ريال معادل 17.4 درصد افزايش داشته است.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال 1396 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاري مبلغ 1334.6 هزار میلیارد ریال (معادل 64.1 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 134.7 هزار میلیارد ریال معادل 11.2 درصد افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در پنج ماهه سال جاري معادل 537.5 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 40.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1334.6 هزار میلیارد ریال) است.
 
همچنین از 627.7 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 85.6 درصد آن (مبلغ 537.5 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
 

در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 104 هزار و 479 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6007 ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. همچنین در بخش خدمات تعداد 1 میلیون و 792 هزار و 859 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 473 ميليون ریال پرداخت شده است.
 

قابل تأکید است همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشي از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.


تعداد بازديدها:   4,607