ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای «ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهني توسط مؤسسات اعتباري» را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مواد 10 گانه ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط موسسات اعتباری که در هفدهم بهمن ماه سال جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید به شرح زیر است: 

ماده 1ـ انتشار اوراق رهني توسط موسسه اعتباري بر اساس ضوابط زیر و با مجوز بانک مرکزي انجام مي‌شود.

ماده 2ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور اخذ مجوز انتشار اوراق رهني در بازار سرمايه، پس از اخذ موافقت اوليه بانک مرکزي، گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق رهني به همراه اظهارنظر حسابرس معتمد بانک مرکزي را براي بانک مرکزي ارسال  کند. بانک مرکزي حداکثر ظرف 30 روز کاري پس از تکميل مدارک، نظر خود را در اين خصوص با رعايت سياست‌هاي پولي و اعتباري به موسسه اعتباري متقاضي اعلام کند.

ماده 3ـ موسسه اعتباري صرفا مجاز به انتشار اوراق رهني به اتکا تسهيلات فروش اقساطي و مرابحه خريد مسکن مي‌باشد.

ماده 4ـ تسهيلات موضوع اوراق رهني بايد حداقل 2 سال از تاريخ اعطاي آن، گذشته و براساس مقررات ابلاغي بانک مرکزي درخصوص طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري، در طبقه جاري قرار داشته باشد. 

ماده 5ـ مؤسسه اعتباري تحت هيچ شرايطي مجاز به ارائه تسهيلات به نهاد واسط، ضامن و متعهد به پذيره‌نويسي اوراق رهني مربوط به خود و ساير مؤسسات اعتباري طي دوره انتشار تا سررسيد اوراق نمي‌باشد.

ماده 6ـ مؤسسه اعتباري مجاز به خريد اوراق رهني مربوط به خود نمي‌باشد. 

ماده 7 ـ مؤسسه اعتباري در ضمانت و پذيره‌نويسي اوراق رهني مربوط به خود و ساير موسسات اعتباري موظف به رعايت ضوابط ناظر بر تسهيلات و تعهدات کلان، تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ساير ضوابط مربوط مي‌باشد.

ماده 8 ـ هزينه‌هاي تامين مالي انتشار اوراق رهني قابل احتساب در محاسبات سهم سپرده‌گذار از سود مشاع (در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه سود مشاع) نمي‌باشد.

ماده9 ـ مؤسسه اعتباری موظف است، تسهيلات موضوع اوراق رهنی را از حساب‌های خود خارج نمايد.

ماده 10ـ بانک مرکزي مکلف است نسبت به ايجاد سرفصل حساب‌هاي دفتر کل بابت موضوع انتشار اوراق رهني اقدام نمايد.تعداد بازديدها:   4,539