در 10 ماهه سال جاری انجام شد

پرداخت 4623 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه سال 1396 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 4623 هزار میلیارد ریال  است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 344.1 هزار میلیارد ریال (معادل 8.0 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال 1396 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال جاری مبلغ 2873.5 هزار میلیارد ریال (معادل 62.2 درصد کل تسهیلات پرداختی)  است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 148.7 هزار میلیارد ریال معادل 5.5 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال جاری معادل 1135.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2873.5 هزار میلیارد ریال)  است.

ملاحظه می‌شود از 1341 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.7 درصد آن (مبلغ 1135.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.

             

در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود تعداد 228163 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 5877 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد 4122591 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 450 میلیون ریال پرداخت شده است.

    

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای  کرد.تعداد بازديدها:   3,282