از اسفندماه 1395 الی آذرماه 1396

وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان منتشر شد

در آذر ماه 1396 به 128 شرکت دانش بنیان معادل 3709.7 میلیارد ریال تسهیلات (بطور متوسط به هر واحد 29 میلیارد ریال) از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نکات عمده عملکرد شبکه بانکی در خصوص تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان به شرح زیر است :

مانده مطالبات بانک ها بابت تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان در پایان آذر ماه 1396 :

* مانده کل تسهیلات اعطایی به 953 شرکت دانش بنیان در پایان ماه مذکور معادل 814 36 میلیارد ریال  (میانگین به هر شرکت 38.6 میلیارد ریال ) است. بیشترین مانده به بانک های صادرات با 7341.8 میلیارد ریال ( 20 درصد )، ملت با 6868.5 میلیاردریال ( 18.7درصد ) و صنعت و معدن با 6390.5 میلیارد ریال   (17.4 درصد ) تعلق دارد .        

* مانده مطالبات غیر جاری به میزان 2367.9 میلیارد ریال ( متعلق به 145 شرکت ) و معادل 6.4 درصد کل مانده تسهیلات است.

* مانده مطالبات غیر جاری شامل 415.8 میلیارد ریال سررسید گذشته( 65 شرکت ) 694.5  میلیارد ریال  معوق (38 شرکت ) و 1257.6  میلیارد ریال  مشکوک الوصول( 42 شرکت ) است.

مجموع تسهیلات پرداختی از اسفند 1395 لغایت آذر 1396

* تسهیلات پرداختی از اسفند 1395 لغایت آذر ماه 1396 معادل 28333.8 میلیارد ریال بوده است.


میزان تسهیلات پرداختی طی آذر ماه1396    

* در آذر ماه 1396 به 128 شرکت دانش بنیان معادل 3709.7   میلیارد ریال تسهیلات (بطور متوسط به هر واحد 29 میلیارد ریال) از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.                               * بانک های ملت وصادرات به ترتیب با 934.4  میلیارد ریال( 25.2 درصد) و 864.1 میلیارد ریال ( 23.3  درصد) بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. 

 

 

 

 

 تعداد بازديدها:   3,501